Проекты
Мое строительство

зарегистрируйтесь на Z500
получите доступ ко всем возможностям сайта.

Что вы получите?

  • планировки с линейными размерами
  • общение с другими пользователями
  • информация о реализации проектов Z500 в вашем регионе
  • собственный строительный блог
  • отслеживание событий в других строительных блогах
  • добавление в избранное, сравнение

Adaptacja projektu

 

Adaptacja projektu

 

Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić dokumentację o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz jeżeli jest to konieczne wykonać tzw. adaptację projektu do odpowiednich stref klimatycznych, właściwych dla lokalizacji budynku oraz rozwiązań instalacyjnych.

 

W skrócie, adaptacja polega na :

wrysowaniu projektu domu i przyłączy instalacji na mapie w skali 1:500 (1:1000) ,

wykonaniu opisu do projektu zagospodarowania i wyliczeń powierzchni terenu 

oraz uzupełnienia projektu o dodatkowe dokumenty (oświadczenia, opis BIOZ itp.) wymagane przez urząd i przepisy.

 

Projektant, który dokonuje adaptacji projektu powtarzalnego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w świetle art.20 Prawa Budowlanego przejmując wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

 

lista PRZYKŁADOWYCH obowiązków projektanta dokonującego adaptacji :

Podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej działki i załączyć uprawnienia oraz wpis do izby zawodowej.

Jako autor przejmujący obowiązki projektanta danego obiektu powinien wykonać opis BIOZ dot. konkretnej działki oraz sporządzić oświadczenie o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami.

Wykonać Projekt Zagospodarowania Terenu , który należy zamieścić w osobnym tomie, lub wpiąć do projektu wraz z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi ukazującymi zasady nawiązania do otoczenia (przyłącza do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej etc.). Projekt Zagospodarowania Terenu powinien być zgodny z ustaleniami określonymi w : Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub/i Decyzji o Warunkach Zabudowy

Dołączyć wymagane przez właściwe urzędy i dostarczone przez inwestora - opinie, uzgodnienia, oświadczenia i warunki techniczne przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw|: energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków.
W tym oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane

Sprawdzić lub przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej. W razie potrzeby wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych lub przeliczyć konstrukcję dachu.

Dostosowac przyjęte rozwiązania instalacyjne do warunków lokalnych, potrzeb, możliwości i wymagań inwestora (jednak zastrzegamy, że nie zawsze instalacje w projekcie są wymagane do pozwolenia na budowę)

Całe opracowanie należy wykonać w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Poza tym projektant może być zobowiązany do :

W przypadku zmian w projekcie - na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną (np. w kolorze czerwonym), projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym

Uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikającym z przepisów

Sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem w trakcie realizacji prac budowlanych

Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

 


Opinia izby zawodowej oraz informacja prawna dot. stosowania projektów i niezbędnych uprawnień projektantów do załączenia.

Zgodnie z interpretacją ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, może stanowić projekt architektoniczno-budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Za wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym odpowiada osoba dokonująca przystosowania projektu gotowego do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunków otoczenia. Osoba ta jest projektantem w rozumieniu art. 20 Prawa budowlanego, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu prawami i obowiązkami, w związku z czym musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (zob. art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów).

Oznacza to, że w celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić tylko dane osoby będącej projektantem. Przy czym, niezbędne jest złożenie podpisu na oryginalnym projekcie stanowiącym załącznik do wniosku. Pozostałe załączniki mogą stanowić kserokopię oryginału z naniesionym podpisem.

Nie ma również potrzeby załączania do projektu kopii uprawnień osoby, która faktycznie sporządziła projekt gotowy, lecz jedynie osoby będącej projektantem, czyli pełniącej samodzielną funkcję w budownictwie (art. 12 Prawa budowlanego).

 


W Z500 oprócz zakupu projektu, można również zamówić Adaptację Projektu do działki, którą wykona dla Ciebie STUDIO ADAPTACJI.

Koszty adaptacji czyli wykonanie podstawowego Projektu Zagospodarowania Terenu (bez zmian konstrukcji)   na dostarczonej mapie do celów projektowych - to kwota 2100 zł (dot. Warszawy i okolic oraz projektów z oferty Z500).


Pobierz listę dokumentów które będą niezbędne i co należy dostarczyć w celu sprawnego wykonania Projektu Zagospodarowania [pobierz pilk PDF]

Sprawdź ofertę STUDIO ADAPTACJI lub  wypełnij  zgłoszenie

Что еще можно добавить к вышесказанному?

Рекомендуем ознакомиться с правилами поведения на нашем сайте — читайте здесь.
^
Мы используем файлы cookie для сбора и обработки персональных данных для правильной работы Ваших настроек на сайте. Продолжая работать на сайте, вы соглашаетесь с их использованием. Дополнительную информацию вы найдете в политике конфиденциальности. Чтобы ограничить использование cookie, нажмите здесь.
понятно